Son Haberler

BORU VE EKİPMAN ÜRETİCİLERİNİN UYGUNLUĞU

GENELGE (2015/4)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu konusunda genelge yayınlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi web sitesinde yayınlanan Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu konusunda 2015/4 genelgesinde; Kurum tarafından yaptırılan işlerde kullanılan ekipman kalitesinin artırılması, işletme, bakım masraflarının azaltılması için boru veya ekipman üreticilerine ait üretim tesisleri ile malzemenin İdarece incelenmesi ve uygunluk değerlendirmesi amacıyla düzenleme yapılması gerektiği bildirildi.

Genelgeye göre uygunluk değerlendirmesine, yapım işinin bünyesinde kullanılacak olan ve özel üretim gereken her türlü donanımın (boru, özel parça, vana ve aksamları, montaj-demontaj parçaları vb.) hem üreticisi hem de ürünün kendisi tabi tutulacak.

Bu itibarla; yapım işlerinin sözleşmesi eki özel teknik şartnamesine ilişkin şu ifadeler de genelgede yer aldı: “Yüklenici, boru, özel parça, vana ve aksamları, montaj-demontaj parçaları vb. malzemeleri temin edeceği fabrikayı ve malzeme özelliklerini içeren ‘mekanik donanım değerlendirme formu’nu önceden İdareye sunacak ve İdare’nin onayını almadan sipariş vermeyecektir. İdarenin üreticiyi uygun görmek üzere yapacağı her türlü üretim ve test masrafları yükleniciye aittir. Üreticinin uygun olup olmadığı talep tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yükleniciye bildirilecektir. Yüklenicinin başvuruda gecikmesi sonucu ortaya çıkan durumlardan herhangi bir hak talebi olmayacaktır. Üreticinin ve malzemenin uygun görülmesinden sonra yüklenici üretim için sipariş verebilecektir. Üretimin tamamlanması ve İdarece uygun görülen fabrika testlerinden sonra malzemeler inşaat mahalline sevk edilecektir. İdare ihtiyaç duyması halinde araziye getirilmiş donanımlardan alınan numuneler üzerinde ilgili standart ve teknik şartnamelerde öngörülen testlerin yeniden yapılmasını talep edebilir. İdarece yapılacak fabrika veya arazi testlerinde uygun olmayan aynı özellikteki malzeme grubunun tamamı kabul edilmeyecektir. Arazi testlerinde uygun olmayan donanım yüklenici tarafından bedelsiz olarak araziden uzaklaştırılacaktır.” ve “Söz konusu iş için üretimi yapılan bütün boru, özel parça, vana ve aksamları üzerinde “DSİ” logosu yer alacaktır” maddeleri eklenecektir.

Genelgenin devamında konuya ilişkin şartlar ve sürecin işleyişi de detaylı olarak anlatıldı. Sözleşmenin imzalanmasından sonraki süreçte yüklenici, iş programına uygun olarak Ek-1’de yer alan Mekanik Donanım Değerlendirme Formu’nu İdare onayına sunacak. Bu formda olmayan diğer malzemeler için malzemenin temel ve tanıtıcı özellikleri ile üreticisini belirten bir resmi yazı ile de yüklenici İdareye başvurabilir. İdare, bu formu sözleşme ve eklerine uygunluk bakımından inceleyerek uygun görüş verecek veya reddedecek.

Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu konusu hakkında genelgede ayrıca Mekanik Donanım Değerlendirme Formunda adı geçmesi halinde yurtiçi ve yurtdışındaki üreticilerin değerlendirilmesinin yapılacağı kaydedildi. Buna göre, ilk defa değerlendirme yapılacak firmaların üretici uygunluk değerlendirmesi Ek-2 ve Ek-3’deki Üretici Uygunluk Formlarında yer alan hususlar bakımından üreticinin tesislerinde yapılacak.

Genelgeye göre, değerlendirmenin olumlu veya olumsuz sonucu, üretici, yüklenici ve ilgili daire başkanlığına yazılı olarak bildirilecek. Olumlu üretici üç yıl süreyle DSİ işlerinde ekipman üretmeye uygun görülürken, olumsuz sonucunu alan üretici üç aydan önce uygunluk değerlendirmesi için yeniden başvuruda bulunamayacak. Uygunluk belgesi olmayan üreticilerden malzeme temin edilmeyecektir. İlgili daire başkanlıkları, inceleme tarihi, onay tarihi ve olumlu veya olumsuz sürecin tamamlanma tarihini de içerecek şekilde üretici uygunluklarını çizelge halinde ftp üzerinden teşkilat ile paylaşacak.

Uygunluk belgesi olan üretici üç yıllık süre içerisinde DSİ tarafından habersiz olarak da ayrıca denetlenebilecek. Her yıl Ocak ayında Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı eşgüdümünde Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Atıksu Dairesi Başkanlığı’ndan beşer adet teknik elemandan oluşan ‘Ekipman Üreticilerini Değerlendirme Çalışmaları Anahtar Teknik Personel Listesi Olur’u alınacak. Merkez ve bölge ihaleli olmasına bakılmaksızın her iş ile ilgili ekipman üreticisinin belirlenmesinde en az ikisi bu listeden olmak üzere ilgili daire başkanlığı tarafından üç kişilik heyet oluşturulacak. Bu heyet görev sonunda olumlu veya olumsuz görüşünü içeren Üretici Uygunluk Formu’nu ilgili daire başkanlığına sunacak.

Olumlu görüşle yer almasına rağmen tespit edilen bir uygunsuzluğu sebebiyle şüphe yaratan bir üretici için sürecin asıl işleyeceğine de yer verilen genelde şu hususlar yer aldı: “Oluşturulacak bir heyet durumu yeniden inceleyecek ve gerekirse çizelge son duruma göre güncellenecektir. Herhangi bir standarda göre üretim yapan ekipman üreticilerinin değerlendirmesi yapılırken; TSE internet sayfasında ilgili standart numarasına göre arama yapılması, üreticinin o standartta üretim izni verilen “Belgeli Firma”lardan olup olmadığının belirlenmesi, yine aynı ağ adresinden “Belge Durumu”nun güncelliğine ve standart belgesinin kapsamına bakılarak istenen karakteristiklerde üretim yapabilme altyapısının incelenmesinden sonra istenen şartlara uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.”

Genelge kapsamında, üreticisi uygun görülen ve idarece onaylı Mekanik Donanım Değerlendirme Formu bulunan her türlü donanım, yüklenici tarafından üretim talimatı verildikten ve üretildikten sonra sözleşmesinde öngörülen kalite ve standartta olduğunu tespit etmek üzere ilgili testlere tabi tutulacağı ifade edildi.

Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu konusu hakkında genelgede diğer hususlar şöyle yer aldı: İş kaybının önlenmesi yönünden test ve muayenelerin yapılacağı fabrikada hangi tarihte hangi özellikteki malzemeden kaç adedinin test edileceği hususunu da içeren üreticinin yükleniciye yazdığı davet yazısının yüklenici dilekçesine eklenmesi suretiyle İdareden heyet teşkil edilmesi istenebilecektir. İdare konusunun uzmanı en az üç teknik personelden oluşturulacak bir heyet marifetiyle üretici tesislerinde standart ve teknik şartnamelerde öngörülen testlerin yapılmasına nezaret edecektir. Görevi sonrasında test edilen malzemenin başarı ile geçtiğini gösteren Ek-4’deki test ve muayene tutanağını hazırlayacak veya olumsuz durum için ayrı bir tutanak hazırlayarak durumu ilgili dairesine bildirecektir. Bu durumda ilgili dairesi üreticinin uygunluğunu gözden geçirecek gerekirse üretici uygunluk belgesi iptal edilecektir.

İdare ihtiyaç duyması halinde araziye getirilmiş donanımlardan alınan numuneler üzerinde ilgili standart ve teknik şartnamelerde öngörülen testlerin yeniden yapılmasını talep edebilir.

Üretici ve malzeme uygunluk yazıları ile test ve muayene tutanakları imalatın dâhil olduğu ilk hak edişe ek olarak konulacaktır.

Bu genelge ihale dokümanına ek olarak konulacaktır.”

Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu konusu hakkında genelgeye ek konuları içeren formlar aşağıdaki şekilde listelendi:

EK/EKLER :

1- Mekanik Donanım Değerlendirme Formu (5 sayfa)

2- Vana Üreticileri, Üretici Uygunluk Formu (4 sayfa)

3- Boru Üreticileri, Üretici Uygunluk Formu (3 sayfa)

4- Malzeme Test ve Muayene Tutanağı (1 sayfa)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu