Son Haberler

ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ

Türk sanayicisinin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) ‘Çevre Destekleri Programı’ kapsamında desteklenmektedir.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) ‘Çevre Destekleri Programı’ kapsamında, başvurusu onaylanan KOBİ’lere ‘Çevre Teknolojileri Desteği’ ve ‘Enerji Verimliliği Desteği’ sağlanmaktadır.

TTGV Çevre Desteklerine başvuran firmaların projeleri; sağladığı çevresel kazanımlar, finansal etkinlik, teknoloji ve yenilik düzeyi, yerli olanak ve kaynak kullanımına katkı, ağyapı etkisi, sürdürülebilirlik gibi firma kapasitesine katkısı ve benzeri kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan projeler de TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir.

Öncelikle temiz üretim, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği alanlarında sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulama projelerine finansman desteği sunulmaktadır. Uygulanan bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin, üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede bugüne kadar tekstil, gıda, seramik, plastik, demir-çelik ve elektrik üretimi gibi farklı sektörlerden; atık geri kazanımı, su geri kazanımı, hammadde kullanım verimliliğinin artırılması, yakma sistemi verimliliğinin artırılması, soğutma sistemi optimizasyonu, atık ısı geri kazanımı, enerji izleme ve otomasyon sistemi, buhar sisteminin iyileştirilmesi ve süreç optimizasyonu gibi farklı uygulamalara destek sağlanmıştır.

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEĞİ

Çevre Teknolojileri Desteği’nin temel amacı; temiz üretim, sürdürülebilir üretim konularını içeren eko-verimlilik anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için üretim süreçlerinde teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.

Olası Proje Konuları

‘Olası Proje Konuları’ aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur:

Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşüm ve geri kazanımı)

Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atıksu geri kazanımı)

Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu)

Hammadde tüketiminin azaltılması

Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi

Yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması

Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler

Atıklardan yeni ürün / yakıt / enerji üretimi (Öncelik: Organik atık – biyoürünler)

Çevre dostu ürün üretimi

Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması)

Karbon tutma ve depolama sistemleri

Çevre Teknolojileri Desteğinin Öncelikleri

Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı

Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları

Destek Mekanizması

Proje Süresi: En fazla 1,5 yıl

Destek Miktarı: En fazla 1.000.000 ABD$

Destek Oranı: Proje Bütçesinin en fazla %50’si

Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

Hizmet Bedeli: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı destek miktarının %6’sı

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

TTGV Çevre Proje Desteklerine yapılan başvurular, 2 aylık dönemlerde yılda 6 kez değerlendirmeye alınmaktadır. Başvurunuzu, başvuru ve değerlendirme takvimini dikkate alarak yılın herhangi bir döneminde gerçekleştirmeniz mümkündür. 2015 yılı için belirlenen takvime göre son başvuru tarihleri şöyle yer almaktadır.

Dönem          Son Başvuru Tarihi

  1. Dönem 28 Eylül 2015
  2. Dönem 23 Kasım 2015

Detaylı bilgi için: http://www.ttgv.org.tr/tr/cevre-teknolojileri

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın ‘Çevre Destekleri Programı’na dâhil olan ‘Enerji Verimliliği Desteği’ ile enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

TTGV’nin sunduğu Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunması, dışa bağımlılığının azaltılması ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de sağlanmaktadır. Bu destek programı ile aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.

Destek İçin Olası Proje Konuları

Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi

Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi

Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması

Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi

Atık ısının değerlendirilmesi

Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu

Enerji Verimliliği Desteğinin Öncelikleri:

‘Enerji Verimliliği Desteği’nin öncelikleri; yerli teknoloji ve ekipman kullanımı, yenilikçi ve/veya ileri teknoloji ürünü olan malzeme, elektronik, yazılım ve benzeri uygulamalardır.

Destek Mekanizması

Proje Süresi: En fazla 1,5 yıl

Destek Miktarı: 100.000 – 1.000.000 ABD$

Destek Oranı: Proje Bütçesinin en fazla %50’si

Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

Hizmet Bedeli: TTGV destek miktarının %6’sı

2015 yılı için belirlenen takvime göre ‘Enerji Verimliliği Desteği’ne son başvuru tarihleri şöyle yer almaktadır.

Dönem          Son Başvuru Tarihi

  1. Dönem 28 Eylül 2015
  2. Dönem 23 Kasım 2015

Detaylı bilgi için: http://www.ttgv.org.tr/tr/enerji-verimliligi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu