Son Haberler

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA, PEYZAJ ONARIMI VE REKREASYON PROJESİ

Kırşehir ilinde yürütülen “Doğaya Yeniden Kazandırma, Peyzaj Onarımı Ve Rekreasyon Projesi” kapanış toplantısı 16 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da yapıldı…

Kırşehir İli, Kocabey Kavak Plantasyon Sahasında Yürütülen “Doğaya Yeniden Kazandırma, Peyzaj Onarımı ve Rekreasyon Projesi” Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde, 2012-2014 yılları arasında yürütüldü. Çıktıları tamamlanan proje kapanış toplantısı 16 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş’ın da yer aldığı toplantının açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Prof. Dr. Yalçın Memlük yaptı. Memlük, Ülkemizdeki peyzaj alanındaki uygulamaların gün geçtikçe Avrupa ülkelerindeki seviyeye ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin odak noktası Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdır”

Prof. Dr. Yalçın Memlük’ün ardından Bakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi proje hakkında bir konuşma yaptı. Sözlerine katılımcıları selamlayarak başlayan Çiftçi şöyle konuştu: “Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve 2003 yılından itibaren ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin odak noktası Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdır. Sözleşme kapsamında taraf ülkeler peyzajların korunması, planlanması ve yönetilmesi konusunda gerekli genel ve özel tedbirleri almakla, politikaları belirlemek ve uygulamakla yükümlü kılmışlardır. Bilindiği üzere ülkemiz doğal ve kültürel peyzaj değerleri açısından oldukça zengindir. Ancak günümüzde sektörel faaliyetler ve dünya ekonomisindeki değişiklikler peyzajların değişimini hızlandırmakta, bu minvalde doğal ve kültürel peyzajların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda hepimize büyük görevler düşmektedir. Son yıllarda tahrip olunan tabiatın onarılması, iyileştirilmesi oldukça önem kazanmış, bu konuda yapılan çalışmalar artmış, konuyla ilgili olarak Bakanlığımız önemli çalışmalar yürütmektedir. Bakanlığımızca ÇED kapsamında HES, RES ve baraj projelerine peyzaj onarım planı hazırlattırılarak, faaliyetler sonucu bozulan alanların tabiata yeniden kazandırılması hassas alanlarda ise gerekli tedbirin alınması sağlanmakta. 2012 yılından itibaren 240 HES ve baraj, 170 RES projesi peyzaj onarım planı değerlendirilmiş. 2013 yılında yapılan Ormancılık Şurası’nda da peyzajın korunması, planlanması ve yönetimi gerçekleştirilmelidir hükmü KARAR 6 olarak alınmış, onarım konusu ve başlık altında değerlendirilerek, uygulanabilmesi için stratejik politika ve eylemler belirlenmiştir.

“2014-2018 yıllarını kapsayan Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı hazırlanmıştır.”

Bakanlığımızca 2014-2018 yıllarını kapsayan Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı hazırlanarak Türkiye genelindeki tüm Orman Bölge Müdürlüklerinde yıllara göre 5800 hektar saha belirlenmiş, eylem planı kapsamında çalışma yapacak sahaların Bölge Müdürlüklerine ve illere göre dağılımı yapılmıştır.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce Muğla, Antalya, Düzce ve Çorum İllerinde kalker, mermer, krom gibi beş farklı tip maden alanı seçilerek örnek onarım projeleri ve teknik şartnameleri hazırlanmıştır. Taraf olduğumuz Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında kurum ve kuruluşlar arasında peyzajın korunması, planlanması ve yönetilmesi üzerine eğitimler düzenlenmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması Bakanlığımız yükümlülükleri arasında bulunduğundan sizleri de bu sürece dâhil etmek istedik. Bu projeye niye ihtiyaç duyduk, konusu neydi? Bu konuya gelince Kırşehir ili ve yakın çevresinde yaşayan insanların rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayacak alanların oldukça sınırlı olması nedeniyle bir yandan terk edilen alanda onarım gerçekleştirilirken bir yanda da farklı yaş gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak dinlenme ve eğitim maksatlı uygulama projelerinin ortaya konmasıdır. Demin hocamızın da bahsettiği gibi akarsu peyzajları sahip oldukları doğal çeşit dolayısıyla bir yandan insan kullanım için uygun alanlar oluştururken diğer yandan müdahalelere karşı hassasiyetleri yüksek olan alanlar. Bu proje ile alanın sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerinin koruma kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dâhilinde sürdürülebilir sağlanması hedeflenmiştir.

Alana yeni işlevler kazandırılmış ve benzer durumdaki alanlara da emsal teşkil edebileceği düşünülmüştür. Ayrıca var olan ve planlanan rekreasyonel kullanım nedeniyle oluşabilecek ekolojik zararlanmaları ve biyolojik çeşitlilik kayıplarını azaltmak için gerekli stratejiler belirlenerek, alınması gereken önlemler belirlenmiştir.

Projenin en önemli 2 çıktısı; Teknik Kılavuz ve Peyzaj Koruma, Onarım ve Rekreasyonel Gelişim Projesidir. Teknik Kılavuzda bozulmuş alanların peyzaj onarımı ile doğaya yeniden kazandırılması için onarım kriterleri ve çözüm önerileri, onarım planının hazırlanması süreci ve kapsamına ilişkin teknik bilgiler sunulmuştur. Bu minvalde teknik kılavuzun Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlara faydalı olması hedeflenmiştir.

Diğer bir önemli çıktı olan Peyzaj Koruma, Onarım ve Rekreasyonel Gelişim Projesi ile de bir yandan rekreatif tesislerin alana kazandırılması, diğer yandan koruma ve onarım alanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir.”

Proje çıktıları, farklı ölçeklerde hazırlanan tasarım projeleri ve “Akarsu Koridorlarında Peyzaj Onarımı ve Doğaya Yeniden Kazandırma” Teknik Kılavuzu olması bakımından da oldukça önem taşıyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu