Son Haberler

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE DEVLET DESTEKLERİ

“Enerji tasarrufu ve verimliliği, 2023 yılı enerji hedeflerinin en önemli bileşenlerinden biri…”

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.

Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden biridir.

2023: 2011 yılına göre %20 daha az enerji tüketimi…

Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin Enerji Yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedeflenmiştir.

Çevrenin korunmasına katkıyı da hedefleyerek enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacını taşıyan Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında yürütülen;

  • Eğitimler (enerji yöneticisi eğitimleri, etüt proje eğitimleri ve uluslar arası eğitimler)
  • Etütler (sanayi tesisleri, ticari ve hizmet binaları, kamu binaları, meskenler)
  • Yetkilendirmeler (Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, Üniversiteler ve Meslek Odaları)
  • Ölçme, İzleme ve Değerlendirme, Denetim
  • Enerji Verimliliği Destekleri (Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) ve Gönüllü Anlaşmalar)
  • Tanıtım ve Bilinçlendirme
  • Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı
  • Ulusal ve Uluslararası Projeler Geliştirme
  • Verimlilikle ilgili Faaliyetlerin Planlaması ve Koordinasyonu
  • Verimlilik, Sera Gazı Salınımı ve İzleme İle İlgili Etkinlik ve Eğitim Çalışmaları

faaliyetleri Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün asli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

enerji_verimliliği

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri ve Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri olarak iki başlıkta sunulan Enerji Verimliliği Destekleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Genel Müdürlüğüne başvuru yapılabilir.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak değerlendirilmektedir.

VAP destekleri:

KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirası

Geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere

Proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şekilde verilmektedir.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır.

VAP Destek Başvuruları Ocak Ayında:

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile işletmeler yaptıkları tasarrufla hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu tür projeler 2009 yılından beri devlet tarafından desteklenmektedir. Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destek başvuruları her yıl Ocak ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından kabul edilmektedir.

Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri

Gönüllü Anlaşmalar yoluyla işletmelerin geçmiş 5 yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna göre, önceden taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 oranında enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere hibe şeklinde devlet desteği verilmektedir.

GA destekleri:

Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’si, 200 bin TL’yi geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanır.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır.

GA Destek Başvuruları Ekim Ayında:

Gönüllü Anlaşma Destekleri 2009 yılında başlamış olup, işletmelerin gerçekleştirdikleri uygulamaların 2023 hedeflerine belirlenenden daha kısa bir sürede ulaşılmasını kolaylaştırmaları beklenmektedir. Gönüllü Anlaşma başvuruları her yıl Ekim ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından kabul edilmektedir.

Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı

Türkiye’de uluslararası ve yerli finansman kurum ve mekanizmaları tarafından enerji verimliliği projelerine destek sağlanmaktadır. Finansman konusunda, mevcut mali destek araçlarının gözden geçirilmesi ve enerji verimliliği için Türkiye’de sanayiye uygun mali modellerin belirlenmesi ve mevcut mali mekanizmanın uyumlaştırılması, prosedür ve seçim kriterlerinin daha etkin hale getirilmesi gibi her seviyede birçok çalışma yürütülmektedir.

Kaynak: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu