Son Haberler

Sivas-Yıldızeli, Yavu Altın& Gümüş Cevherleşmesi

Yavu altın-gümüş projesi Sivas ili Yavu beldesinde bulunmaktadır ve Sivas ilinin 90 kilometre uzağında yer almaktadır. Üç adet maden ruhsatı ile ogm mineral a.ş tarafından 2019 yılında garanti altına alınmıştır.

Jeolojik Konum

Yavu Projesine ait Maden Ruhsatları, Ankara-Erzincan Kenet Kuşağının Güneyinde yer almaktadır ( Ketin, 1966) ve Kırşehir metamorfik masifinin güney kenarında bulunmaktadır (Okay ve Tüysüz,1999). Kuzeyden güneye doğru, Pontid Tektonik Kuşağı, Kuzey Anadolu Ofiyolit Kuşağı ve Toros Kuşağı olmak üzere Sivasta farklı tektonik kuşaklar bulunmaktadır.

Yavu proje alanında temelde, Paleozoyik, Mesozoyik yaş aralığında şist ve gnayslardan oluşan Akdağ metamorfitleri bulunmaktadır. Bu birim üzerine ise Maastrihtiyenden Kuvaternere kadar değişen yaş aralığında kayaç birimleri uyumsuzlukla gelmektedir (Yılmaz ve diğ., 2002).

Bölgede bulunan altın projelerine örnek olarak, 25 000 onz yıllık üretimi olan Bakırtepe altın madeni verilebilir ve diğer altın projeleri de Şekil. 3’te görülmektedir; Yavu projesinin güneyinde Kayseri Himmetdede ve Kırşehir-Karacaören altın projesi, doğusunda Sivas-Aktaş altın projesi, ve Erzincan-Çöpler altın projesi bulunmaktadır.

Yataklanma Tipi & Mineral Oluşumu

 

Yavu Beldesinde yaygın olarak bulunan Paleozoyik yaşlı, Akdağmadeni metamorfitlerine karşılık gelen şist ve gnaysların oluşturduğu yan kayaçlarda gelişen K-B, KD-GB doğrultulu fay ve kırık sistemlerine bağlı olarak altın-gümüş oluşumları meydana gelmiştir. Bu metamorfik yan kayaçlar çoğunlukla altınlı kuvars damarları ile sıklıkla kesilmişlerdir. Kuvars damarlarının kalınlıkları 0.5 -85 metre ve uzunlukları ise 50-200 metre arasındadır (Şekil 4a, 4b).

Altın, gümüş, kalkopirit, pirit, arsenopirit, malahit, azurit gibi ceher mineralleri, metamorfik yan kayaçları kesen kayaçları kesen kırık ve fay sistemlerini doldurarak ve/veya metamorfik kayaçları kesen farklı evreleri temsil eden kuvars damarlarında stocwork ve dissemine bulunmaktadır.  Yan kayaçlarda gözlenen yaygın alterasyonlar ise silisleşme ve daha kaolenleşmedir.

   Genel jeokimyasal çalışmalara göre Yavu proje alanı, altı kilometre eninde ve boyunda olmak üzere geniş bir cevherleşme alanı içermektedir. Yavu projesi üç farklı maden ruhsatından oluşmaktadır; Yavu, Killik, ve Küçükakören. Maden ruhsatı olarak.

Jeokimyasal analiz sonuçlarına göre altın dağılımı 0.37-6 ppm ve gümüş değerleri ise 0.05-117.5 ppm arasındadır. Yavu Project alanında gözlenen altın ve gümüş zenginleşmeleri orojenik/post-orojenik-mesothermal tip ve oluşumlar oldukları düşünülmektedir.

Yavu Projesi, önemli bir altın ve gümüş minarelleşme potansiyel alanını oluşturmaktadır.

References

Ketin, I., 1966. “Tectonic Units of Anatolia”, M.T.A. Bull., vol. 66, 23-34.

 

Okay, A., Tüysüz, O.,1999, Tethyan Sutures of Northern Turkey, Geological Society, London, Special Publication,  v.156; p. 475-515.

 

Yılmaz A et al., 2002. Ovacik Gold Deposit: An Example of Quartz–Adularia–Type Gold Mineralization in Turkey, Econ Geol., v97, 11pp.-

 

                                                                                      Gulay Sezerer Kuru, CPG-11912, EFG-1496, UMREK-CP

                                                                                             gskgeologyconsulting.com, gulaysezererkuru.com 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu